PMP培训网

.
  项目管理概况
学习项目管理知识,快速通过PMP考试  
  项目管理资料
  项目管理体系
  项目管理培训
  PMP认证考试
  项目管理专家
  项目管理应用
欢迎来电联络、垂询PMP培训课程
  项目管理课程
  项目管理论文
项目管理概况
 
项目管理发展历程
项目管理国际组织
项目管理国际标准
项目管理知识体系
   
 

美国项目管理协会 PMI (Project Management Institute)
地址:Four Campus Boulevard
Newtown Square, PA 19073-3299 USA
电话:+1 610 356 4600
网址:www.pmi.org

国际项目管理协会 IPMA (International Project Management Association)
地址: 3860 BD Nijkerk, The Netherlands
电话: +31 33 247 34 30
网址: www.ipma.ch

 
 培训机构 | 资格初审 | 人才招聘 | 学员信箱
版权所有 华运公司